Mít sjednané povinné ručení je zákonná povinnost pro každé vozidlo, které je v registru vedeno jakožto provozované. Ve své podstatě jde o krytí v případě, že viník nehody s daným vozem způsobí nějaké škody. Ty jsou následně vypláceny na základě tohoto pojištění, nicméně existují případy, kdy ani platné „povinko“ bourajícího motoristu nezachrání.

Článek
Přestože povinné ručení předepisuje zákon, jde ve své podstatě o veledůležité a užitečné krytí, jež může chybujícímu řidiči zachránit potenciální milionové výdaje, které by jinak nemusel být schopen po dobu svého života splatit. Systém funguje také opačně, kdy máte plus minus jistotu, že za svoje nabourané auto dostanete alespoň nějaké odškodnění.

Pojistné podvody v autopojištění: Počet pokusů roste v Česku i na Slovensku, hlásí Uniqa

Jak ušetřit tisíce: Za havarijní pojištění možná platíte zbytečně moc. Existuje jednoduchá rada
Samozřejmě nic není černobílé, nicméně nastanou i chvíle, kdy platné povinné ručení viníkovi nehody nepomůže. O jaké situace jde? Spolu s pojišťovnou Uniqa jsme si pro vás připravili 10 takových příkladů.

Škoda způsobená sobě a nejbližším

Pojišťovna nehradí škodu nebo újmu, které utrpí řidič-viník nehody, ani škodu na jeho vozidle, jímž škodu způsobil. Rovněž se z povinného ručení nehradí majetková škoda způsobená osobám blízkým řidiče-viníka, jež s ním žijí v době nehody ve společné domácnosti. Pojišťovna nevyplatí plnění ani za škodu způsobenou jedním vozidlem téhož pojištěného na druhém vozidle stejné osoby.

Škoda mezi vozidly jízdní soupravy

Pojišťovna nehradí škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy složené z motorového a přípojného vozidla a ani na přepravovaném nákladu. Laicky řečeno – pokud přípojné vozidlo poškodí své tažné vozidlo a naopak, povinné ručení takové škody nekryje.

Škoda vzniklá na organizovaných závodech a soutěžích

Pojišťovna nehradí škodu vzniklou během aktivní účasti na motoristických závodech, neprobíhají-li za běžného provozu, kdy je účastník povinen dodržovat předepsaná dopravní pravidla v plném rozsahu.

Škoda při teroristických nebo válečných událostech

Pojišťovna nehradí škody v situacích, kdy provoz vozidla má přímou souvislost s takovými událostmi.

Škoda je vyšší, než jaké limity plnění byly ve smlouvě sjednány

Jde samozřejmě o nepříliš častou extrémní situaci, ale dochází k nim. Stává se například v cizině, kdy pojištěný motorista způsobí trvalou újmu na zdraví několika produktivních osob, které jsou v dalším životě odkázány na trvalou péči kvůli nesoběstačnosti a na nichž jsou závislé vyživované osoby.

Dále třeba při zaviněných hromadných tragických nehodách v tunelu či střetech s osobním vlakem, kde dojde u mnoha osob k újmě na zdraví a vysoké majetkové škodě. Pojišťovna plní jen do výše sjednaných pojistných částek, zbytek jde za viníkem.

Škoda byla viníkem způsobena úmyslně

Pojišťovna požaduje po viníkovi vyplacené pojistné plnění, prokáže-li se, že pojištěný zapříčinil škodu nebo újmu záměrně.

Pojištěný viník nesplnil základní povinnosti po nehodě nebo základní povinnosti motoristy

Pojišťovna bude vymáhat vyplacené pojistné plnění zpět, jedná-li pojištěný viník po nehodě v rozporu se základními povinnostmi, tedy pokud:

nesepíše společný záznam o nehodě
nepřivolá na místo nehody Policii ČR, přesahuje-li škoda zřejmě 100 000 Kč nebo došlo ke škodě na majetku třetí osoby (například obce) nebo k újmě na zdraví osob
opustí-li místo (nehody bez splnění svých povinností)
neohlásí nehodu pojišťovně
řídil vozidlo bez platného ŘP
neměl předepsané lékařské osvědčení ke způsobilosti řídit (senioři)
řídil i přes uložený zákaz řízení
Škoda při neoprávněném použití vozidla

Pojišťovna vymáhá vyplacené pojistné plnění zpět, vznikne-li škoda při neoprávněném použití vozidla, kdy ho viník řídil bez souhlasu vlastníka. Tedy například vůz bez vědomí vlastníka použil pro cestu, při které došlo k nehodě (nejde o klasické odcizení vozidla).

Škoda s technicky nezpůsobilým vozidlem v provozu

Pojišťovna může vymáhat zpět pojistné plnění nebo jeho část, není-li vozidlo schváleno do provozu, nemá-li platnou STK nebo byla-li škoda způsobena v důsledku technické závady vozidla.

Zde se posléze posuzuje příčinná souvislost mezi závadami nebo technickými nedostatky a vznikem škody, zda tyto faktory měly vliv na konkrétní způsobenou nehodu. Například jde o opotřebení brzdové soustavy, příliš ojeté pneumatiky a podobně.

Škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog

Pojišťovna bude vymáhat uhrazené pojistné plnění poškozeným zpět od viníka, který řídil pod vlivem alkoholu, drog a psychotropních látek nebo se bezdůvodně odmítl podrobit příslušné zkoušce na jejich přítomnost, i když byl ze strany Policie ČR k tomu vyzván.

Pamatujte tedy, že ani povinné ručení není spásné, pokud nedodržujete pravidla hry. K plnění škody své vlastní se tak nabízí mít havarijní pojištění, ovšem i zde je řada výjimek a situací, kdy vás tato pojistka neochrání. A že lidé zkouší různé podvody? Často, ovšem rovněž často jsou takové pokusy odhaleny a po zásluze potrestány.